สถาบันสอนดนตรี PlaySound
ABOUT PLAYSOUND
OUR DIFFERENCES
WHY PIANO?
OUR EXPERIENCES
About Playsound

“ดนตรีกับเด็ก” นั้น เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านไอคิวของเด็กๆ ผ่านท่วงทํานองและจังหวะที่เด็กๆ ได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความคิด และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอันเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้ดังนั้น “ดนตรี” จึงเปรียบเสมือน “ขนมหวานอาหารสมอง” ของเด็กๆ นั่นเอง

สถาบันสอนดนตรี PlaySound ก่อตั้งโดย อาจารย์ ภารวี สมบัติศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จึงมีวัตถุประสงค์ที่สร้างสถาบันสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กขึ้น เพื่อปูรากฐานทางด้านดนตรี โดยเน้นเเครื่องดนตรีเปียโนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

Our Differences

ด้วยหลักสูตรเปียโนเด็กเล็ก Kid Prodigy Piano ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้เด็กเล็กเริ่ม 3 ขวบ ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีที่ถูกต้อง ถูกวิธีและดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด เสริมสร้างให้เด็กๆมีใจรักในเสียงดนตรีฝึกฝนให้สามารถเล่น ‘เปียโน’ เครื่องดนตรีอันเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆได้โดยการนํากิจกรรม เกมส์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มาร่วมใช้เพื่อให้เด็กๆมีโสตการฟังที่ดีอ่านโน้ตได้แม่นยํา และแยกแยะเสียงสูงต่ํา หรือค่าของจังหวะสั้นยาวได้ นอกจากนี้ Kid Prodigy Piano ยังได้รวบรวมเพลงอันเป็นที่โปรดปรานของเด็กๆเอาไว้มากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน เด็กๆ จะเพลิดเพลินและภูมิใจที่พวกเขาสามารถเล่นเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้

Why Piano?

ในบรรดาเครื่องดนตรีนานาชนิดนั้น “เปียโน” ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขั้นเริ่มแรกของการปลูกฝังให้เด็กๆ รักที่จะเล่นดนตรี เพราะด้วยเสียงของตัวโน้ตที่เหมาะสมและสมบูรณ์เเบบ จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาให้เด็กๆ สามารถเล่นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ในอนาคตได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทย หรือสากลก็ตาม เพราะเด็กจะสามารถเข้าใจเสียงและเสียงประสาน อันเป็นพื้นฐานของการเรียนเปียโนมาแล้วนั่นเองตลอดจนได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าการเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ มาแล้วนั่นเอง

Our Experiences

เด็กอนุบาล 2 ที่ได้เริ่มเรียนกับ PLAYSOUND มาประมาณ 6 เดือนสามารถเล่นเปียโน 2 มือพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่า 25 เพลง และสามารถอ่าน และเขียนตัวโน้ตได้อย่างคล่องแคล่ว
สามารถฟังเสียงตัวโน้ตได้ถูกต้องแม่นยำ เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเสียงเพลง
PLAYSOUND เป็นสถาบันสอนเปียโนและร้องเพลงแห่งแรกที่รับเด็กอนุบาลตั้งแต่ 3 ขวบ เพราะเรามั่นใจในหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น และจากครูผู้สอนที่มีความสามารถที่เข้าใจเด็กได้ดี
ทัศนคติของ PLAYSOUND คือ การทำให้เด็กเรียนดนตรีอย่างมีความสุขเหมือนการเล่น ให้เด็กใช้จินตนาการได้เต็มที่ และวางรากฐานที่ดีทางด้านดนตรีให้
เพราะเราเชื่อว่า
“ดนตรีคือสนามเด็กเล่นทางจินตนาการ”